WHATCH 2 XMAS
HUAWEI

Ad for the HUAWEI WATCH 2 Christmas Launch.